חלוקת התמלוגים בעילם

עילם מבצעת חלוקת תמלוגים אחת לשנה, בין החודשים אוקטובר-דצמבר, כאשר בחלוקה זו מחולקות למבצעים ההכנסות שנאספו בשנה הקלנדרית הקודמת. כך, לדוגמא, הכנסות שנאספו בין 1 בינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2015 יחולקו בין החודשים אוקטובר-דצמבר 2016.

ככלל, כספים שנתקבלו ממשתמש מסויים יחולקו למבצעים שבביצועיהם עשה אותו משתמש שימוש.

בשנים מסויימות, נערכים גם חישובי ביניים, תיקונים וחלוקת תמלוגים במהלך השנה. מקרים אלו מתייחסים בעיקר ליישוב סכסוכים, מחלוקות, תיקונים של רפרטואר שהושמע ושהובאו לידיעת עילם על ידי החברים במהלך השנה, הצטברות רזרוות שלא חולקו או במקרה שהתקבל בעילם סכום חד פעמי גדול ממשתמש כלשהו בגין תקופות העבר (מקרים כאלו יכולים להתרחש כאשר קיים סכסוך עם משתמש מסויים ולא מתקבלים ממנו תמלוגים במשך מספר שנים. כאשר מסתיים הסכסוך, משלם אותו משתמש תמלוגים גם בגין תקופת העבר והסכום יכול להיות גבוה באופן חד פעמי ומצדיק חלוקה נפרדת במהלך השנה).

השלכות המס

התמלוגים הינם חלק מהכנסותיו של כל זכאי ועל כן חייבים בתשלום מס הכנסה. הזכאים לתגמולים בעילם מתבקשים להמציא מידי שנה פטור מניכוי מס הכנסה במקור והמס המנוכה מתמלוגיהם מועבר לשלטונות המס בהתאם לאחוזי הפטור אותו הם ממציאים.

מי שאינם ממציאים פטור, מנוכה מתמלוגיהם השיעור המירבי של מס הכנסה העומד כיום על 47%.

על פי ההסדר שיש לעילם עם שלטונות מס הכנסה, חייבת עילם לחלק את התמלוגים לא יאוחר מתום שנתיים מיום קבלתם. לכן, מי שלא ימציא פטור למשרדי עילם לפני תום מועד חלוקת התמלוגים השנתית, עילם תעביר לו את תמלוגיו עד ליום 31 בדצמבר של אותה שנה ותנכה מהם את שיעור המס המירבי. אין כל אפשרות ל"דחיית" תשלום התמלוגים לשנת המס הבאה.

בכל הנוגע למס ערך מוסף, על פי ההסכם בין עילם לבין שלטונות מע"מ, סכום התמלוגים המתקבל בידי המבצע פטור ממע"מ ויירשם ככזה בדיווח שאותו הוא מגיש לשלטונות מע"מ.

בכל הנוגע לתשלום דמי ביטוח לאומי על כספי התמלוגים, בסוף שנת 2007 הוכנס לחוק הביטוח הלאומי תיקון במסגרתו הוספו לחוק סעיפים 348(א1) ו- 371(ב) ועל פיהם גם הכנסות פסיביות – דהיינו, גם הכנסות מתמלוגים, נחשבות החל משנת 2008 כחלק מכלל ההכנסה השנתית החייבת, ויש לשלם גם עליהם דמי ביטוח לאומי.

תשלום ביתר

עילם רשאית לנכות מכל מקבל תמלוגים סכומים ששולמו לו ביתר. מקרים של תשלומי יתר יכולים לנבוע בין ממידע שגוי באשר לביצועיו כפי שהם רשומים בעילם (הוא רשום כמבצע על קטע בו לא השתתף) וכן במקרים בהם נעשתה בתום לב טעות בחישוב תמלוגיו באופן שהעבירו לו תמלוגים להם לא היה זכאי מלכתחילה.

ניכויים מכספי התמלוגים

עילם מנכה מכל תשלום תמלוגים 18% מהסכום ברוטו כדמי טיפול לכיסוי הוצאות ההפעלה של הארגון. חברים באיגוד המוסיקאים הישראלי, המשלמים את מלוא מיסיהם כדין באופן שוטף, פטורים מתשלום העמלה.