אגרת למקבלי תמלוגים בעילם – חלוקת תמלוגים עבור שנת 2021

ארגון עילם, הבית של המוסיקאים המבצעים בישראל, מתכבד בזאת לצאת לדרך עם חלוקת התמלוגים לשנת 2021- תהליך חלוקת התמלוגים עבור שנת 2021 יתבצע בין המועדים 17.11.2022- 30.12.2022. באגרת זו אנו מבקשים לעדכנכם בפרטי חלוקת התמלוגים הקרובה.

 1. מדיניות עדכנית לחלוקת התמלוגים בעילם

השנה חלוקת התמלוגים מתבצעת תחת הנהלה חדשה ורה-ארגון המתבצע בעילם. משכך אנו מודים לכם על הסבלנות לתהליך, ומתחייבים לפעול לעשות המיטב לחלוקה יעילה. לקראת החלוקה ביצענו מספר עדכונים במדיניות עילם לטובתכם המוסיקאיות והמוסיקאים. 

להלן עיקרי העדכונים לשנה זו:

 • מוקצה לחלוקת התמלוגים  סך של 9,000,000 ₪ לשנה זו. 
 • עד כה בשנת 2022 העברנו מקדמות ע"ח החלוקה הקרובה בסך של 288,503 ₪.
 • ערב ראש השנה חילקנו תמלוגי זהב לכ-100 מוסיקאים זכאים מגיל 67 בסך 322,000 ₪.
 • בתהליך החלוקה אנו נעזרים בנתוני אקו"ם וקובעים מפתחות ופקטורים מוסיקליים בגין החלוקה המתבצעת לשנים 2019-2021- פירוט בהמשך האגרת.  
 • במסגרת הרה ארגון אנו מבצעים השנה התאמות חובה וזכות בכרטיסי המוסיקאים 7 שנים אחורה, בהתאם לדיווחים המצויים בעילם, ולטובת מיצוי זכויות המוסיקאים. 
 • נושא של גמול קלטת ריקה בטיפול עילם, ובהמשך יצא עדכון נפרד בעניין. 
 • מעבר לדמי התפעול השנתיים הנגבים בעילם אנו מודיעים בזאת על ביטול דמי הטיפול הפרטניים שנגבו בסך 18% כמו גם ביטול של דמי התפעול הפרטניים ליורשים. 
 • מעבר לתמיכה שנתית קבועה של עילם באיגוד המוסיקאים נגבו עד היום דמי חבר ממוסיקאים חברי האיגוד בסך 460 ₪. אנו מודיעים בזאת כי עילם הגיעה להסכמה עם האיגוד לפיה יבוטלו דמי חבר אלו החל משנת 2022. החברות באיגוד תישאר כבחירה ומעתה היא תהיה ללא עלות. 
 • תמיכה שנתית לאיגוד המוסיקאים לשנה חדשה תועבר למטרת קידום האינטרס המקצועי המשותף של כלל המוסיקאים בישראל בכפוף לדיווח שנתי של נציגות האיגוד לוועד המנהל של עילם בגין השימוש שנעשה בכספי התמיכה לשנת הפעילות החולפת. 
 • תקרת המינימום לחלוקה פר מוסיקאי יורדת מגובה של 250 ₪ ל-50 ₪. לאור היערכות בנושא התשלום לזכאים בקבוצה זו (מוסיקאים עם זכאות בגובה של 50-250 ₪) יבוצע עד חודש אפריל 2023. סכום הנמוך מ-50 ₪ ישמר למוסיקאי/ת ויחולק לו/ה כשיגיעו לו/ה סכום הגבוה מ-50 ₪ או בתום  3 שנים לפי המוקדם מבניהם. ניתן יהיה לבחור שלא לצבור, אלא לקבל הסכום הנמוך מ- 50 ₪ לפי בקשה בכתב בניכוי עלות ביצוע הפעולות בגין כך.
 • עילם תפעל לאיתור מוסיקאים הזכאים לתמלוגים ותיתן לנושא פומבי. מכיר/ה מוסיקאי/ת שלא רשום בעילם? מוזמנים להפנות אותם אלינו לבירור זכאות ורישום! 
 1. מאפייני חלוקה לפי ענפים
 1. השמעה פומבית
 • השמעות פומביות בבתי עסק מכל הסוגים – אחוז החלוקה  שישולם השנה בגין השמעות פומביות למוסיקאים יעמוד על 25%, זאת בנוסף לתמלוגים המשולמים למוסיקאים בחלוקה הנוכחית בגין מקורות השידור בשנת 2021. 
 • תמלוגים מאולמות אירועים ושמחה-אנו ממשיכים השנה את דקות החלוקה הפרטניות של התמלוגים מאולמות השמחה והאירועים. את החלוקה אנו מקבלים מאקו"ם, המבצעת מדגמים באולמות וכן נסמכת על וועדות אקספרטים הבקיאים בנושא. יחולק 0.009 ₪ לדקה על פי המודל שלפיו מחלקת אקו"ם.
 • גביה מהסטרימינג- עילם פועלת לתיקון חוק זכויות מבצעים כך שתעוגן בחוק באופן מפורש וברור הזכות של ארגוני התמלוגים למבצעים לגבות תמלוגים בגין שידורי סטרימינג. ישנה טיוטת חוק ממשלתית עדכנית, ואנו עמלים בנושא למול משרד המשפטים וכן מול גורמי ממשל נוספים. אנו מקווים לפריצת דרך עם כינונה של הכנסת והממשלה החדשים. 
 1. גופי שידור והשימושים השונים
 • "כאן" – תאגיד השידור הציבורי 

רדיו רשת ג' – 0.80 אגורות לדקת שידור

שאר תחנות הרדיו של "כאן"– 0.56 אג' לדקת שידור 

 • גלי צה"ל–  

גל"צ ,גלגל"צ  0.25 ₪ לדקת שידור לנגן 

 • גופי שידור בטלוויזיה
 • ערוץ 11- 2.50 אגורות לדקת שידור
 • ערוץ 33–  1.50 לדקת שידור לנגן  
 • ערוץ החינוכית- 1.50 לדקת שידור
 • ערוץ קשת –  7.00 ₪ לדקת שידור 
 • ערוץ רשת-7.00 ₪ לדקת שידור לנגן  
 • לווין YES– מפתחות התשלום נעים בין 12 אג' ל-1.20 ₪ בהתאם לאופי ולכמות השידורים בכל ערוץ וערוץ מתוך עשרות ערוצי YES.
 • כבלים HOT – מפתחות התשלום נעים בין 12 אג' ל-1.20 ₪ בהתאם לאופי ולכמות השידורים בכל ערוץ וערוץ מתוך עשרות ערוצי HOT.
 • טלויזיה סלקום ופרטנר– השנה נשלם בגין שידורי TV  של סלקום ופרטנר תמלוגי 2019.

סלקום TV : 0.0005 ₪ לדקה עבור תמלוגי 2019.

פרטנר TV : 0.0005 ₪ לדקה עבור תמלוגי 2019.

 • טלפוניה סלולרית-

פרטנר: 0.035 ₪ לדקה.

פלאפון: 0.062 ₪ לדקה

סלקום: 0.035 ₪ לדקה 

* החישובים הם בהתאם לדקות השידור בפועל והתשלום המתקבל בגינם. 

 • תחנות רדיו אזוריות
 • רדיו חיפה
 • רדיו קול חי
 • רדיו ת"א
 • רדיו דרום
 • רדיו 99 
 • רדיו חינוכי
 • רדיו קול הים האדום
 • רדיו ירושלים 
 • רדיו קול חי משדרים באמונה.
 • מפתחות התשלום נעים בין 0.015 ₪ לדקה לבין 0.080 ₪ לדקה בהתאם לאופי ולכמות השידורים בתחנות הרדיו השונות. לצורך החלוקה אנו מסתייעים בנתונים המגיעים מאקו"ם בהתאם למידע המגיע אלינו בסמוך לביצוע החלוקה. במידה ונקבל עדכונים מאקו"ם עם תוספת דקות שידור נבצע עדכון של המפתחות בהתאמה. 
 1. פעולות להרחבת הגביה
 • אנו פועלים בתהליכי גביה וחידושי הסכמים למול גופי שידור לרבות תחנות רדיו אזורי והשנה כבר הגענו להסכמות עדכניות לתשלום חובות עבר והסכמי רישיון עדכניים עתידיים, זאת לאחר פתיחת הליכים משפטיים עם תחנות הרדיו הבאות: רדיו 90, רדיו 103 ורדיו 104.5. כן אנו מצויים בגישור מול רדיו קול ברמה. חלוקת הגביה מערוצים אלו תתבצע עם קליטת התמלוגים מגופים אלו ולאחר עיבוד הנתונים.
 • אנו במו"מ מול גופים נוספים, וככל שיהיה צורך בכך ננקוט בהליכים משפטיים. 
 • תהליך הרה ארגון מבוצע גם במערך הגביה המשותף לעילם ולאשכולות בתחום הביצוע הפומבי בפרט. במסגרת זו עו"ד רז שירזיאן מונה למנכ"ל המערך המשותף, ואנו פועלים ביתר שאת להרחבה והעמקת הגביה בגין השמעות פומביות של ביצועים ישראליים בתי עסק, בתי קפה, מתחמים מסחריים, קניונים, רשויות מקומיות, מועצות אזוריות ועוד. 
 • אנו שמחים לעדכן שבימים אלה חתמנו על הסכם מסגרת עם מרכז השלטון האזורי בישראל, דבר שעשוי להגדיל משמעותית את הכנסות התמלוגים בסקטור זה.
 • כמו כן יצוין כי אנו מצויים בעיצומו של תהליך מו"מ מול התאחדות בתי המלון בישראל, ומקווים להצלחה והישגים חדשים גם במישור זה.   
 1. פעולות לשיפור זיהוי הביצועים

כל העת אנו פועלים כדי לייעל, לשפר ולאמת נתוני התמלוגים המגיעים לכם/ן:

 • אנו מקבלים מחברות "לינקטון" ו- "פטיפון" את שמות הכותרים המופצים על ידם, כולל שמות הנגנים. 
 • יש לנו הסדר ובמסגרתו אנו מקבלים ומצלמים באורח שוטף את כל עטיפות התקליטורים היוצאים לשוק  במהלך כל השנה.  
 • אנו מפעילים הליך זיהוי מוסיקאים בתוכניות הטלוויזיה.

שימו לב-

לצד פעילות זו של עילם אנו נשלם תמלוגים למוסיקאים אך ורק על בסיס הצהרה של המוסיקאי לביצועים. דאגו לעדכן הצהרותיכם און ליין !

 1. תהליך החלוקה 
 • תהליך חלוקת התמלוגים יבוצע כאמור בין המועדים 17.11.22 עד 30.12.22 באמצעות העברות בנקאיות ישירות לחשבון הבנק האישי של המוסיקאים הזכאים. 
 • הטיפול במוסיקאים שלא מסרו לנו טופסי בקשה לתשלום באמצעות העברה בנקאית יתבצע רק לאחר סיום הליך החלוקה הקרוב. 
 • אי לכך, כל מי שעדיין לא מילא טופס בקשה להעברה בנקאית, מתבקש להזדרז ולעשות כן  ON LINEבאמצעות הטופס המתאים הנמצא באיזור האישי באתר עילם!
 • חתימה על כתבי העברה- נזכיר לכל מי שעדיין לא עשה כן, להגיע למשרדנו בדחיפות בכדי לחתום על כתבי העברת זכויות המבצעים שלו לעילם, העברה שבלעדיה אין אנו מוסמכים לגבות עבורו(ה) תמלוגים משידורים. 
 • אישור ניכוי מס- זכרו כי מוסיקאים שלא המציאו לנו אישור בר תוקף על ניכוי מס הכנסה במקור (המתייחס במפורש לשכר סופרים ואומנים!) ינוכה מס במקור בשיעור המקסימאלי, כחוק. 
 
 
 
 1. טיפול מול מס הכנסה
 • לידיעת כל מי שנזקק לאישור חד-פעמי ממס הכנסה, מספר תיק הניכויים של עילם: 930858808.
 • לתשומת ליבכם: על פי הוראות מס הכנסה, עלינו לסיים את תשלום כל התמלוגים המגיעים לחברים/ות עבור שנת 2021 לא יאוחר מיום 31.12.2022. אי לכך, אין אפשרות "לדחות" קבלת תמלוגים לעבר שנת 2023. ככל ומוסיקאי/ת לא יפעל בהתאם להנחיות לא נוכל לשלם לו תמלוגים במועד. נוסף לזאת לקראת תום שנת הכספים ניאלץ לבצע עבורו תשלום באופן חד צדדי בניכוי מס הכנסה בשיעור המקסימאלי על פי החוק  או לפי הפטור הקיים (ככל והוא מצוי בידנו). 
 1. הבהרות וחידוד נהלים חשובים

בגלל החשיבות הקרדינאלית של העניין, אנו חוזרים ומדגישים: 

 • רק הצהרות שלכם בטפסי השתתפות בתקליטורים ובתוכניות טלוויזיה הן שקובעות את זכאותכם לקבל תמלוגים! הרישום על גבי עטיפות תקליטורים אינו קובע לעניין זה ומהווה אך ורק חומר תומך. ללא ההצהרות ביצועכם לא יירשמו במאגר הנתונים של עילם. רק הביצועים הרשומים במאגר – מזכים אתכם בתמלוגים. 
 • דעו והוזהרתם כי להצהרותיכם תוקף משפטי של הצהרה בשבועה, והנכם מקבלים כספים בהסתמך על הצהרות אלו. כל המוסר הצהרה כוזבת ומקבל על פיה תשלום, עושה מעשה מרמה פלילי ומסתכן בעונשים הקבועים בחוק! עילם הגבירה את הפיקוח על תופעת ההצהרות הכוזבות ופרט להגשת תלונות על מרמה (שלצערנו כבר בוצעו על ידינו בשנים האחרונות, לרבות קיזוזי תמלוגים), אנו שומרים לעצמנו את הזכות לקיזוז תשלומים עתידי של המוסיקאי/ת ככל ששולם למבצע תמלוג בגין הצהרה שתתברר ככוזבת! 
 1. אתר עילם, עדכון פרטי מוסיקאים ופרטי חשבון בנק
 • אתר האינטרנט שלנו נמצא בכתובת: www.eilam.org.il   ואתם מוזמנים להשתמש בו. האתר מכיל מידע רב ושימושי לרבות פרק מיוחד של שאלות ותשובות. הנכם מוזמנים גם להצטרף לדף הפייסבוק של עילם "עילם הבית של המוסיקאים" אם טרם עשיתם זאת ולעקוב אחר עדכונים שאנו מעלים שם מעת לעת.
 • נבקש כי תקפידו לשלוח לנו באמצעות האתר דיווחים על ביצועיכם החדשים, וכי תודיעו לנו את פרטי חשבון הבנק שאליו יועברו התמלוגים המגיעים לכם. 
 • זכרו– יש לכם אפשרות לצפות ברשימת היצירות (הביצועים) שלכם הרשומות במאגר המידע של עילם. נדגיש, כי כל הביצועים שעליהם כבר דיווחתם בעבר, ואשר מצויים במאגר היצירות שלכם (שניתן, כאמור, לצפות בו באתר) כבר רשומים אצלנו ואין צורך לחזור ולדווח עליהם.
 • באתר ישנה אפשרות לכל מוסיקאי/ת להיכנס לאזור האישי בו נמצאים כל הטפסים הנדרשים למקבלי התמלוגים, לרבות טפסי הצהרות לגבי שידורים/הקלטות/צילומי טלוויזיה בהם השתתפתם- כדי לממש את זכותכם/ן לקבל תמלוגים עבור הביצועים שלכם עליכם להקפיד ולמלא הפרטים שלכם און ליין. מילוי הפרטים על ידיכם מהווה הצהרת אמת שלכם, ולאחר הצהרה זו, ובדיקת הפרטים על ידי עילם, תהיו זכאים/ות לקבלת תמלוגים. נחדד ונציין כי כל מידע חיצוני אחר (עטיפות תקליטים  וכיו"ב) – לא רלוונטי  מבחינת עילם, ואינו מחליף מילוי הפרטים וההצהרה האישית שלכם/ן. 
 1. יצירות מוזמנות 
 • לתשומת ליבכם גם השנה יימשך הנוהל (שהחל מחלוקת תמלוגי 2014 ואילך) על פיו תמלוגים בגין השמעת ביצוע של יצירות מוזמנות (מוסיקה יעודית שהוזמנה לשימוש בסדרות או תכניות רדיו וטלוויזיה המשודרות ברשתות השידור השונות) מחושבים כיחידה אחת. אי לכך, במידה ובהקלטה השתתפו מספר מבצעים, סכום התמלוגים הרלוונטי לדקת שידור, המופיע בפירוט התמלוגים להלן, יחולק שווה בשווה בין המבצעים לפי מספרם. 
 • טופס זיהוי מוסיקאים ברשתות השידור בו נוספה טבלה מיוחדת לזיהוי של מוסיקה מוזמנת, זמין באתר עילם. הנכם נדרשים להשתמש אך ורק בטבלה זו כאשר מדובר בביצועי מוזיקה מוזמנת, כמתואר לעיל. 
 • אנו מבקשים- במידה והשתתפו אתכם נגנים נוספים בהקלטה עליכם למלא את שמותיהם במקום המיועד לכך בטופס! אנו מדגישים- ככל שהצהרת נגן בגין ביצועים של יצירות מוזמנות תתברר כלא נכונה, הדבר עלול בהכרח לגרור קיזוז כסף מתמלוגיו העתידיים של המוסיקאי/ת. 

מאחלים לכם קליטה מוצלחת של התמלוגים, 

בברכה,

אדיר וישניה

מנכ"ל

יוסי מנחם

סמנכ"ל 

                  מטה עילם עומד לרשותכם/ן – מוזמנים/ות לפנות אלינו:

אדיר וישניה, מנכ"ל  adir@eilam.org.il
יוסי מנחם, סמנכ"ל מוסיקאים yosi@eilam.org.il
מיטל ברעם סמנכ"לית כספים ותפעול meital@eilam.org.il
עו״ד סליה גיטמנוביץ, יועצת משפטית celia@eilam.org.il
עציון מאיר מחלקת מוסיקאים etzionm@eilam.org.il
רחל ריבקינד מחלקת מוסיקאים rachel@eilam.org.il
אלינור קסטל מנהלת המשרד elinor@eilam.org.il

כתובתנו : עילם- עמותה ישראלית לזכויות מוסיקאים מבצעים, רח' מלכי ישראל 6, תל אביב.

שעות קבלת קהל בעילם: ימים א'-ה' בין השעות 9:00-16:30 

אפשר לפנות אלינו בטלפון: 03-6959355