נוהל חלוקת מקדמות בעילם

  1. כדי לסייע למוסיקאים עילם נוהגת לחלק מקדמות למוסיקאים הרשומים כמקבלי שירותים בעילם החל מתחילת חודש פברואר או תחילת חודש אדר (המוקדם מבניהם), ועד ליום 31.8 בשנה זו.
  2. כדי לטפל בבקשה לתשלום מקדמה עבור מוסיקאי עליו למלא טופס בקשה ולהעבירה למחלקת המוסיקאים בעילם (לנוחיות המוסיקאי/ת אפשרות למילוי טופס באזור האישי באתר עילם). הבקשה תיקלט במחלקת המוסיקאים ותטופל בהתאם לנוהל פנימי של עילם ותועבר לאישור המנכ"ל.
  3. סכום המקדמה יתבסס על ממוצע של סכום התמלוגים שקיבל המוסיקאי/ת מבקש/ת המקדמה בשלוש השנים הקודמות ברצף (להלן: "ממוצע תמלוגי המבקש"), וזאת בחישוב של 50% מממוצע תמלוגי המבקש. או בסכום הנמוך מכך לבקשת המוסיקאי.
  4. הכלל- נגן זכאי לקבל מקדמה ככל שאין לו חובות לעילם משנים קודמות מאי אילו סיבות. החריגים:
    1. במצב בו 50% מממוצע תמלוגי המבקש עולה על גובה החוב לעילם ניתן יהא לקבל מקדמה. בחישוב סכום המקדמה שיאושר ילקח בחשבון גובה החוב כך שיחד עם סכום החוב לא יעלה על 50% מממוצע תמלוגי המבקש. במקרה זה גובה החוב יקוזז במועד תשלום המקדמה. יתר סכום המקדמה ששולמה יקוזז באותה שנה קלנדרית מסכום התמלוגים שיגיע למוסיקאי. (עניין זה נכון גם למצב המתואר בס' ד'2, לפי האחוזים המצוינים שם).
    2. במקרים מיוחדים של בקשות אישיות ומנומקות ניתן לאשר מקדמה בהיקף גבוה יותר לפי שיקול דעת מנכ"ל, אך בכל מקרה סכום המקדמה לא יעלה על 65% מממוצע תמלוגי המבקש.
  5. אם יתברר בדיעבד שסכום המקדמה עלה על התמלוגים המגיעים למוסיקאי באותה שנה, קרי שולם ביתר, הסכום שבחובה יקוזז בשנה שלאחריה וכן הלאה.
  6. מדי שנה מוסיקאי שיבקש מקדמה יחתום על בקשה על בסיס נוהל זה כתנאי לקבלת המקדמה לרבות הסכמתו לכך כי ייתכן שבשנים העוקבות לא יהיו לו תוספות תשלומי תמלוגים על תשלום המקדמה שקיבל במקרה בו גובה סך התמלוגים עבורו יהיה בגובה המקדמה או יהא גבוה ממנו.