נוהל חלוקת מקדמות בעילם

  1. כדי לסייע למוסיקאים עילם נוהגת לחלק מקדמות למוסיקאים הרשומים כמקבלי שירותים בעילם, זאת החל מחודש אדר ועד למועד חלוקת התמלוגים הקרובה לאותה השנה (החלוקה מתבצעת סביב חודשים נובמבר- דצמבר בכל שנה קלנדרית). 
  2. בעילם קיים צוות בו חברים מנכ"ל עילם וסמנכ"ל המוסיקאים של עילם שקולט את הבקשות למקדמות, בודק זכאות, דן ומחליט באשר לבקשות ולגובה המקדמה.
  3. נגן זכאי לקבל מקדמה ככל שלא נגררו לו חובות לעילם משנים קודמות מאי אילו סיבות. סכום המקדמה יקוזז במלואו בחלוקה הסמוכה כאמור למועד החלוקה באותה השנה הקלנדרית.
  4. סכום המקדמה נקבע על בסיס ממוצע של סכום התמלוגים שקיבל המוסקאי/ת מבקש/ת המקדמה בשלוש השנים הקודמות, ברצף, וזאת בחישוב של 50% מהממוצע התלת שנתי.
  5. במקרים מיוחדים של בקשות אישיות ומנומקות ניתן לאשר מקדמה בהיקף גבוה יותר, אך בכל מקרה סכום המקדמה לא יעלה על 65% מסכום החלוקה המשוער למוסיקאי באותה שנה קלנדרית.
  6. אם יתברר שסכום המקדמה עלה על התמלוגים המגיעים למוסיקאי, קרי שולם ביתר, הסכום העודף יקוזז בשנה שלאחריה וכן הלאה. מוסיקאי זה יהיה זכאי לקבלת מקדמה גם בשנה העוקבת אך זאת בגובה של עד 25% מסכום החלוקה המשוער. יחד עם זאת, במקרים חריגים ובנסיבות מיוחדות, רשאי צוות עילם לאשר מקדמה בגובה של עד 50% תוך מתן הנמקה מפורטת.
  7. מדי שנה מוסיקאי שימצא זכאי למקדמה יחתום על בקשה על בסיס נוהל זה כתנאי לקבלת המקדמה לרבות הסכמתו כי ייתכן שבסוף השנה הקלנדרית לא יהיו לו תוספות תמלוגים לתשלום שקיבל כבר מכיוון ככל שהמקדמה כיסתה את כל הסכום השנתי.