נוהל לחלוקת תמלוגים השנתית בעילם

  1. כללי
   א. עילם מחלקת מדי שנה תמלוגים בגין השנה שקדמה לשנה בה מבוצעת חלוקת התמלוגים השנתית שלה, קרי השנה בשנת 2023 ישולמו תמלוגים שנגבו עבור שנת 2022 (להלן: “שנת החלוקה הקובעת הראשונה”). כן עילם מבצעת עדכון תמלוגים בגין שנתיים הקודמות לשנת החלוקה הקובעת הראשונה (להלן: “2 שנות החלוקה הנוספות לשנת החלוקה הקובעת הראשונה”), קרי שהחלוקה הקרובה תתייחס לתמלוגים המעודכנים בעילם בזמן החלוקה לשנים 2020,2021,2022 (להלן: “תקופת החלוקה”).

   ב. בנוסף לכך עילם רשאית לחלק סכומים נוספים (למשל רזרבות משנים קודמות, הכנסות גביה משנים קודמות וכו’) בהתאם להמלצת המנכ”ל ואישור הוועד המנהל. .

   ג. ככל שלמוסיקאים הצטברו תמלוגים בזכות או בחובה, זאת עד 7 שנים אחורנית (קרי בשנים 2016-2022) עילם מבצעת תשלום או קיזוז במצטבר, בהתאם למידע המצוי והקיים במערכת עילם.

   ד. במקרה בו מוסיקאים רשומים יעבירו לעילם הצהרות חדשות בגין יצירות שביצעו ב-3 השנים הקודמות לשנת החלוקה אשר בגינם יהיו זכאים לתמלוגים נוספים, הללו יחושבו וישולמו בחלוקה הקרובה הבאה .

   ה. במקרים בהם מוסיקאים יעבירו הצהרות לקבלת תמלוגים עבור השמעות משנים 2016-2019 (החורגות משנת החלוקה), תועבר הבקשה לבחינת ועדת חריגים של עילם, שתהיה רשאית לדון בבקשה ולהכריע בה בהתאם לנסיבותיה, זאת בין המועדים ינואר-מאי 2024 (להלן: “תקופת השלמת החלוקה”). הגשת בקשה תתאפשר באמצעות אתר עילם בתקופת השלמת החלוקה.

   ו. ככלל, תהליך חלוקת התמלוגים יבוצע בחודשים נובמבר-דצמבר באמצעות העברות בנקאיות ישירות לחשבון הבנק של המוסיקאים הזכאים. החריגים:

   • בפטירת מוסיקאי, התמלוגים יועברו ליורשים בהתאם לצו של הרשם לענייני ירושה, או בהתאם לפסק דין של בית משפט מוסמך.
   • במינוי אפוטרופוס על רכוש – ככל שיוצג צו מינוי אפוטרופוס על רכוש החתום על ידי בית משפט לענייני משפחה, התקבול יועבר לחשבון הנאמנות של האפוטרופוס שמונה על ידי בית המשפט עבור אותו מוסיקאי (הבהרה: באם מונה אפוטרופוס על גופו של המוסיקאי אך לא על רכושו, התקבולים יופקדו לחשבונו של המוסיקאי בלבד).
   • בחברות בקיבוץ – ככל שהקיבוץ לא עבר תהליך הפרטה והתקבולים עבור חברי הקיבוץ מועברים לחשבון הבנק של הקיבוץ, יופקד לחשבון הבנק של הקיבוץ בהתאם לבקשתו של המוסיקאי לאחר שהעביר מסמך מטעם הקיבוץ המאשר זאת + טופס המוסיקאי בדבר וויתור על טענות בעניין.

   ז. החל משנת 2022 בוטלו דמי הטיפול הפרטניים שנגבו בסך 18%. כן בוטלו דמי התפעול הפרטניים ליורשים בסך 10%.
   ח. החל משנת 2022 בוטלה גביית דמי חבר על סך 460 ₪ עבור החברות באיגוד המוסיקאים, סוכם בין עילם לבין איגוד המוסיקאים כי החברות באיגוד תהיה ללא עלות.
   סכום המינימום לתשלום וחלוקה למוסיקאי עומד על 50 ₪ ומעלה.

   ט. סכום הנמוך מ-50 ₪ ישמר למוסיקאי/ת ויחולק לו/ה כשיגיעו לו/ה סכום הגבוה מ-50 ₪ או בתום  3 שנים לפי המוקדם מבניהם, זאת עד תום תקופת השלמת החלוקה. ניתן יהיה לבחור שלא לצבור, אלא לקבל הסכום הנמוך מ- 50 ₪ לפי בקשה בכתב בניכוי עלות ביצוע הפעולות בגין כך, לפי קביעתה הבלעדית של עיל.

   י. עילם רשאית לקזז מסכום התמלוגים שיועברו חובות קודמים של המוסיקאים לעילם.

   יא. במקרה בו יעלה חשש כי הנתונים שנמסרו לעילם שעליהם מבוססים התגמולים אינם נכונים ו/או אינם מדויקים, תבדוק עילם את החשש ובמקרים הנדרשים תזמן את המוסיקאי לבירור מול וועדת עילם טרם קבלת החלטה לעניין אותם תמלוגים שלא ישולמו בתקופת הבדיקה. הרכב וועדת עילם: מנכ”ל, נציג מחלקת מוסיקאים ויועמ”ש עילם. ההחלטה תתקבל על ידי מנכ”ל לאחר היוועצות עם חברי הוועדה ותישלח בכתב. חלוקת התמלוגים תושלם לפי הזכאות עם תום הבירור שיתבצע בתוך “תקופת הבירורים” (ראו הרחבה בסעיף 6). ניתן יהיה להגיש ערר על ההחלטה לפני בורר כפי שיקבע על ידי עילם תוך 30 יום ממועד שליחת ההחלטה.

  2. פטורים מניכוי מס במקור
   • מוסיקאים שאין להם פטור או אישור לתיאום מס, ינוכה להם מס לפי החוק. לא ידחו תשלומים לשנה הבאה, עקב אי הגשת אישור על פטור \תיאום מס.
   • מוסיקאים שהוזן להם פטור שגוי, בין אם הפעולה יצרה חובה או זכות בתשלום, עליהם להעביר פטור עדכני עד מועד תחילת החלוקה ולא יאוחר מסוף שנת החלוקה, קרי סוף דצמבר. לאחר תקופה זו המוסיקאים יידרשו לפנות לרשויות המס באופן עצמאי. במידה ואין להם פטור והם קיבלו ביתר עליהם להשיב היתרה באופן מיידי בתוך 14 ימים מעת שנודע להם הדבר, וזאת מבלי לגרוע מזכותה של עילם לקזז את הסכום האמור מתמלוגים עתידיים במידה ולא הושבה היתרה עד לאותו מועד.
  3. שינוי פרטים ח.פ. או ת.ז.

   מוסיקאי המבקש לשנות את פרטיו מעוסק מורשה/פטור לחברה בע”מ או להפך, נדרש להגיש בקשה מתאימה לעילם עד למועד תחילת החלוקה, ולכל המאוחר עד סוף שנת החלוקה, קרי סוף חודש דצמבר בשנת החלוקה.

  4. תושבי חוץ

   אם אין למוסיקאי חשבון בנק בישראל אלא במדינת חוץ, עליו להעביר אישור תושבות + אישור תשלום מיסים כחוק, בהתאם לאמנה הרלוונטית של מדינת החוץ, מהסכום המועבר לחשבון במדינת חוץ יקוזזו עמלות ההעברה. ככל שעמלות ההעברה יעלו על שווי התמלוגים לחלוקה או שווי התמלוגים יהיה נמוך מסכום של 600 ש”ח, לא תבוצע העברה באותה שנה והיא תישמר לחלוקה הבאה אלא אם המוסיקאי יפנה לעילם ויבקש זאת.

  5. יורשים

   למען הסר ספק, כל הוראות נוהל זה חלות גם על חלוקת תמלוגים ליורשים.

  6. מפתחות חלוקה ואגרת עילם

   מפתחות החלוקה המאושרים לשנת 2023, וכן עדכונים והנחיות למוסיקאים מפורסמים באגרת עילם המתפרסמת באתר עילם במהלך חודש נובמבר סמוך לתקופת החלוקה והם מתווספים לכל האמור בנוהל זה.

  7. “תקופת בירורים”- תיקונים והשלמות בחלוקה
   • מחודש ינואר עד חודש מרץ בשנה העוקבת לשנת החלוקה עילם תקבל פניות של מוסיקאים לתיקונים או השלמות בחלוקה, במידת הצורך.
   • מוסיקאים חדשים שלא נרשמו לעילם ו/או מוסיקאים שלא מילאו טופס בקשה להעברה בנקאית, יכולים לעשות כן אונליין באמצעות הטופס המתאים באתר עילם. הטיפול במוסיקאים נרשמים חדשים שלא הגיעו למשרדי עילם לרישום פרונטלי מסודר ומסרו טפסי בקשה לתשלום באמצעות העברה בנקאית עד למועד תחילת החלוקה (המפורסם בפומבי) יתבצע רק בתום הליך החלוקה, קרי בתקופה שבין ינואר לחודש מרץ בשנה העוקבת לסיום החלוקה האחרונה. לאחר הרישום ובהתאם לזכאות יקבלו תמלוגים.
  8. תמלוגי זהב

   נוהל זה אינו חל על תמלוגי זהב שיצא בנפרד.

  9. קלטת ריקה

   נוהל זה אינו חל על גמול קלטת ריקה שיצא בנפרד.

  10. נוהל זה בא להוסיף על נוהל חלוקת התמלוגים התקף מיוני 2008 ולא להחליפו.
  11. נוהל זה מפורסם לאחר הצגתו ואישורו בוועד המנהל של עילם.
Skip to content