נוהל חלוקת תמלוגי זהב

א. בהתאם להחלטות של הוועד המנהל של עילם מבוצעת חלוקת תמלוגי זהב בכל שנה ושנה למוסיקאים גמלאים הרשומי ם כמקבלי שירותי ם בעילם. תמלוגי הזהב מ שולמים בנוסף לחלוקת התמלוגים הרגילה המתבצעת ל קראת סוף השנה הקלנדרית. מועד תשלום תמלוגי הזהב יתבצע במועד הסמוך לראש השנה העברי )החלוקה מתבצעת סביב חודשים ספטמבר -אוקטובר בכל שנה קלנדרית (.
ב. נגן זכאי לקבל תמלוגי זהב בהגיעו לגיל 67 לפי תאריך הלידה המופיע בתעודת הזהות.
ג. ככל ש למוסיקאי ישנם חובות עבר או הווה לעילם, עילם מבצע ת קיזוז כנגד תמלוגי הזהב/ התמלוגים הרגילים באותה שנה קלנדרית.
ד. סכום תמלוגי הזהב נקבע על ידי הנהלת עילם ועומד נכון ליום כתיבת נוהל זה על סך של 3500 . ₪ הסכום הנ"ל יועבר לחשבונו האישי של המוסיקאי המופיע ברישומי עילם .
ה. הזכאות ניתנת למי שזכאי היה לקבל תמלוגים בגין השמעות באופן רציף בחמש השנים האחרונות שלפני מועד הזכאות לקבלת תמלוגי זהב .
ו. במקרה של אי העברת פטור מניכוי מס במקור לעילם, ינוכה מס מלא מתמלוגי הזהב כחוק .
ז. באם קיים צו עיקו ל למו סיקאי תמלוגי הזהב יועברו ישירות מעילם למעקלים.
ח. החרגות – מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל אחד או יותר מהמצבים הבאים – אין זכאות לקבלת תמלוגי זהב:
1 .המוסיקאי לא היה זכאי לקבל תמלוגים מעילם בצורה רציפה בחמש השנים ה אחרונות.
2 .במקרה ומוסיקאי לא ק יבל תמלוגי זהב אף על פי שעמד בקריטריונים יובא המקרה למנכ"ל וסמנכ"ל עילם לבדיקה והחלטה בעניינו.
3 .עם פטירת המוסיקאי לא ישולמו תמלוגי זהב והם לא יועברו ליורשיו.
ט. ההחלטה להעברת תמלוגי זהב ללא התקיימות אחד הפרמטרים תתקבל רק מנימוקים מיוחדים שירשמו באישור המנכ"ל בכתב מראש.

בברכה,
אדיר וישניה, מנכ"ל עילם
יוסי מנחם, סמנכ"ל מוסיקאים עילם