01/04/2023

  ברוכים הבאים לעילם - הבית של המוסיקאים בישראל

  אנו מברכים אותך על כניסתך לתהליך קליטה כמוסיקאי/ת רשומ/ה בעילם.
  עוד מספר פעולות תהיה רשום אצלנו ובהתאם לזכאותך ייתכן ותהיה זכאי לקבלת
  תמלוגים.
  מוזיקאי עם רפרטואר- אנא צור קשר לתיאום פגישה עם עציון בטלפון
  0747447427 או במייל- etzionm@eilam.org.il

  מוסיקאי ללא רפרטואר- נא למלא טופס הצטרפות

  1. אני מבקש/ת להצטרף לציבור המוסיקאים המבצעים הרשומים בעילם. ידוע לי שככל שאדווח על
  רפרטואר ביצוע שלי, וככל שאהיה זכאי בגין זאת לתמלוגים, עילם תבצע עבורי שירותי גביה וחלוקה
  של תמלוגים בגין שימוש בזכויות המבצעים שלי.
  אני מצהיר כי מסלול המוסיקאי/ת הרלוונטי עבורי הוא (יש לסמן מסלול רלוונטי):
  1. ידוע לי כי הגביה של עילם יכול שתתבצע באמצעות עמותת עילם או חברת עילם, לפי שיקול דעתה של
  עילם. אני נותן לכך בזאת את הסכמתי המלאה וכל האמור בטופס זה, יחול גם במסגרת קבלת השירותים
  מהגופים כאמור בסעיף זה.
  2. עקרונות חלוקת התמלוגים בעילם מופיעים באתר עילם וזמינים לי שם. ידוע לי כי ככל שיגיעו לי תמלוגים
  הם ישולמו לי בניכוי הוצאות תפעול ואני מסכים לכך. כן אני מכיר בעצמאות מוסדותיה המוסמכים של עילם
  לקבל החלטות שונות מעת לעת בנושא זה.
  3. קיזוז - ידוע לי כי במידה ואקבל תמלוגים מעילם הם יהיו אך ורק על ביצועים שבוצעו על ידי בישראל
  והוקלטו או צולמו כחוק וכן - אך ורק על פי דיווח שלי כאמור על כל הרפרטואר שבו אני משתתף כמוסיקאי
  מבצע, אני מתחייב שהדיווחים שלי יהיו אמינים ומדויקים. כן ידוע לי כי במידה ואקבל סכום תמלוגים בטעות
  עילם תהיה רשאית לקזז אותו ולעדכן אותי בנושא. באם ישולמו מקדמות ביתר – גם כנגדן עילם תהא
  רשאית לבצע קיזוז.
  2. אני מאשר בזאת לעילם ולספק הפועל מטעמה להעביר אלי מעת לעת עדכונים על הנעשה בעילם באמצעות
  דיוור למייל, טלפון וכיוצ"ב. ידוע לי כי אוכל לפנות לעילם בכל עת ולבקש הסרת האפשרות לקבלת דיווחים
  כאמור, במקרה זה עילם תפעל בהתאם תוך 30 יום מיום ההודעה. ∕ כן ∕ לא.
  3. אם אצטלם לעילם או אעביר לעילם תמונה שלי או של פעילותי המוסיקלית אני מאשר בזאת שימוש בצילומים
  אלו כאמור באתר עילם, ברשתותיה החברתיות וכו'. ידוע לי כי אוכל לבקש הסרת התמונה בכל עת ועילם
  תסיר את התמונה בתוך יום עסקים מקבלת הודעה בכתב ∕ כן ∕ לא.
  כל האמור במסמך זה מוסיף ואינו גורע מכל התחייבות שנטלתי על עצמי בכתבי ייפוי הכוח והעברת הזכויות עליהם
  חתמתי.

  01/04/2023

  תאריך

  חתימה

  צוות עילם עומד לרשותך ומאחל לך בהצלחה בתהליך!

  מידע חשוב למקבלי התמלוגים:


  האתר האישי הוכן לנוחיותכם ובכדי לחסוך בעבודות ניירת.
  האתר האישי מיועד אך ורק לכם ולאיש אין גישה אליו.
  המידע על פרטי חשבון הבנק שלכם, אותו אתם מוסרים לעילם לצורך קבלת התמלוגים, מוגן באבטחת מידע באמצעות תעודת SSL ( מפתח הצפנה ).


  נתוני הביצועים המוקלטים שלכם מכל הסוגים ( תקליטורים, שידורים ברדיו ובטלוויזיה ותכניות מוזמנות )
  אותם אתם מכניסים לטפסים שהוכנו עבורכם באתר האישי לצורך מילוי, חייבים להיות נתוני אמת, אמינים ומדוייקים, מאחר ועל פי נתונים אלו ישולמו לכם התמלוגים המגיעים לכם.


  אישורכם במשבצת המיועדת לכך, דינו כדין הצהרה משפטית שהמידע שמסרתם הינו אמת לאמיתה.
  מודגש, כי מסירת מידע מטעה, לא נכון או לא מדויק, שעל פיו שולמו או ישולמו לכם תמלוגים עלול להביא להגשת תלונה פלילית כנגדכם. בנוסף – תהיה עמותת עילם זכאית לקזז מתמלוגיכם כל סכום ששולם לכם ואשר לא הייתם זכאים לקבלו.


  בכדי למנוע ספק, מועברות כל זכויות המבצעים שלי בביצועים הנ"ל לידי עילם ויחולו עליהם יפוי הכח הכללי וכתב העברת הזכויות המקיף עליו חתמתי בהצטרפי כמקבל תמלוגים בעילם.