העברת זכויות לעילם

כל מבצע המבקש לקבל את תמלוגיו באמצעות עילם נדרש לחתום על כתב העברת זכויות, הכולל גם ייפוי כוח והמקנה לעילם את הסמכות להתקשר בעסקאות עם משדרים ומשמיעי מוסיקה בציבור לגבי ביצועיו.

העברת הזכויות נעשית לתקופה בלתי מוגבלת בזמן, אך כל מבצע שחתם על כתב העברת זכויות ומעונין – מסיבותיו הוא – לבטל את כתב ההעברה ולהפסיק לקבל שירותים באמצעות עילם בכל הנוגע לשימוש בביצועיו בשידורים – רשאי להודיע על כך לעילם בכתב, וכעבור 12 חודשים מיום ההודעה, יבוטל כתב ההעברה.

באמצעות איסוף ייפויי כוח מכלל ציבור המבצעים המוסיקליים בישראל, מחזיקה עילם ברפרטואר הרחב שלה ועובדה זו מאפשרת לה לנהל מו"מ יעיל אל מול המשתמשים ולמקסם את התמורה הכספית עבור ציבור המבצעים הישראלי.

החתימה על כתב העברת הזכויות מחייבת את המבצע ועליו לזכור, שמהרגע בו העביר את זכויות הביצוע שלו לעילם (והמדובר הוא בביצועים שהוקלטו בעבר וגם בביצועיו שיוקלטו בעתיד כל עוד הוא ממשיך לקבל תמלוגים מעילם), אין הוא יכול עוד להתחייב ולחתום על כתבי העברת זכויות נוספים לטובת מפיקים, תחנות טלוויזיה וכיו"ב. כל חתימה על כתב העברת זכויות נוסף ואחר מהווה התחייבות נוגדת לכתב העברת הזכויות שנמסר לעילם ויוצרת מצב משפטי על פיו מבצע זה לכאורה "מכר" את זכויותיו פעמיים.

על כן, מוזהרים כל המבצעים שמסרו כתבי העברה לעילם להקפיד על כך, שבכתבי הסכמה המוגשים להם לחתימה בעת הקלטת תכניות טלוויזיה או צילום מופעים חיים וכיו"ב, לא יימצא סעיף על פיו הם מעבירים את זכויות המבצעים שלהם לידי מי שמחתים אותם. מותר לתת אך ורק רשות שימוש (להבדיל מוויתור או העברה של זכויות) בחומר המוקלט לשידורים, לתקליטור או DVD. כדאי להדגיש שכל שימוש אחר חייב להיות מוזכר בכתב.

אנו חוזרים ומדגישים כי יש לציין במפורש במסמך המוגש לכם לחתימה, כי זכויות המבצעים אינן מועברות ואתם נותנים למפיק אך ורק רשות שימוש למטרות מוגדרות בחומר המוקלט!

מאחר ומבצעים רבים אינם ערים למשמעות המשפטית של מסמכי הסכמה/ויתור עליהם הם נדרשים לחתום ולרוב בתוך לחץ זמן, כשהם כבר נמצאים באולפן ההקלטה מספר דקות לפני תחילת ההקלטה או כשהם נמצאים על הבמה, כשהמופע עומד להתחיל, הרי שבנסיבות כאלו מומלץ שלא לחתום על שום מסמך ויש לומר למפיק או לנציגו, כי אתם מבקשים לבדוק את המסמך ואת התחייבויותיכם על פיו באמצעות עו"ד מטעמכם, מאחר ולפי הידוע לכם, כל זכויות המבצעים שלכם כבר הועברו לידי עילם ומבחינה משפטית אסור לכם להעביר אותם פעמיים.

אנו חוזרים ומדגישים, כי מי שלא יעמוד בלחץ ויחתום ללא בדיקה על כתבי העברה/ויתור על פיהם הוא מעביר זכויותיו לידי המפיק, עלול להפסיד את זכויותיו בחומר המוקלט ולא יהא זכאי לקבל עבור השימוש בו תמלוגים.